Spě?ny a dobry.

Z dwójnej spě?nos?u, zatwarjenym ?kitom priwatnos?e a Mozilla, je nowy Firefox lěp?a mó?nos? za p?ehladowanje.

Wa? system najskerje ?adanjam Firefox njewotpowěduje, ale mó?e?e jednu ze slědowacych wersijow pospytowa?:

Wa? system njewotpowěduje ?adanjam, zo by Firefox fungowa?.

Wa? system njewotpowěduje ?adanjam, zo by Firefox fungowa?.

Pro?u slěduj?e tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnos? Firefox

?inimy internet wěs?i?i, strow?i a nimoměry spě?ny.

Mozilla je pow?itkownos?i wu?itna organizacija za Firefox, originalny alternatiwny wobhladowak. Wuwiwamy produkty a tworimy prawid?a, zo by internet lud?om s?u?i?, nic profitej.

Na? wliw

Wu?iwajo Firefox, pomha?e Mozilla p?i wojowanju p?e?iwo desinformacijam online, p?i wu?enju digitalnych kmano??ow a ?ini?e komentarne wobwody bóle ??owjeske. Wobhladaj?e sej, ?to? pomha, strow?i internet wutwori?.

Na?e inowacije

Z pomocu weba jako platformu, wuwiwamy wotewrjene, inowatiwne technologije, kotre? wuwiwarjam zmó?njeja, bjez wotzamknjenych, komercielnych ekosystemow d?ě?a? a spě?ni?e, wěs?i?e webdo?iwjenja za nas w?ěch wutwori?.